Info

Coronavirus

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes hverdagsliv, dansk idrætsog foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter samt andre idræts- og fritidsaktiviteter.

Regeringen har taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet. Danskerne, dansk idræts- og foreningsliv og dansk erhvervsliv har fulgt myndighedernes anvisninger, og initiativerne har vist stor effekt. Forudsætningen for, at idræts- og foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter samt idræts- og fritidsfaciliteter – indendørs kan genåbne, og for at medlemmer, kunder og andre brugere kan forventes at genoptage deres aktiviteter, er, at medlemmer/kunder/brugere, frivillige og ansatte kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forenings/institution/virksomheds ledelse og ansatte eller de i øvrigt ansvarlige tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Man skal undgå fremmøde ved symptomer, og man bør forlade aktiviteten umiddelbart, såfremt man får symptomer.

Kulturministeren har samlet de berørte foreningers og organisationers ledere, repræsentanter for brancheorganisationer og lign., faglige organisationer og relevante myndigheder mv. i et sektorpartnerskab. Dette sker med henblik på at udarbejde retningslinjer for, hvordan en fremtidig genåbning af indendørs idræt- og fritidsaktiviteter i idrætsforeninger/-faciliteter mv. samt lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter, herunder spejdere, folkeoplysende og amatørkulturelle aktiviteter og lokaler, der anvendes af musik- og kultur- og billedskoler m.v., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse, kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder både i foreningsregi og kommercielt regi fx lege- og badelande, spillehaller, kasinoer.

Disse retningslinjer gælder for indendørs idræts- og foreningsliv, hvor der maksimalt kan være 100 personer til stede samtidig. Det vil dog være den til en hver tid gældende forsamlingsbekendtgørelse, som gælder. Arrangementer mv. i indendørs foreningsregi mv. (håndboldstævne, dansekonkurrence el.lign.), jf. ovenfor, er omfattet af undtagelsen til forsamlings- forbuddet. Derfor må der deltage 500 personer i sådanne arrangementer, hvis deltagerne/publikum i det væsentlige sidder ned. Det samme gælder for udendørs idrætsarrangementer. Der henvises i den forbindelse til Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs.

Som bilag til nærværende retningslinjer er retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge og personer op til 25 år.

Reglerne om det såkaldte forsamlingsforbud findes i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19. Ifølge bekendtgørelsen gælder forsamlingsforbuddet ikke for lokaler og lokaliteter (udendørsarealer), hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, og den fysiske eller juridiske person (fx forening, virksomhed), der råder (eje, leje mv.) over lokalerne eller lokaliteterne, er en offentlig myndighed. Endvidere gælder forsamlingsforbuddet ikke for arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der afholdes andre steder, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Der må dog under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer i arrangementet mv. Se endvidere de særlige retningslinjer for turnerings- og konkurrenceaktiviteter og særlige retningslinjer for afvikling af arrangementer/-konkurrencer med siddende publikum længere ned i dokumentet.

Endelig gælder der ifølge bekendtgørelsen et særligt kvadratmeterkrav for lokaler, hvortil der er offentlig adgang, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned.

Retningslinjerne er vejledende i forhold til, hvordan idræts- og foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteter kan foretage en ansvarlig indretning i lyset af udbruddet af COVID-19, og ændrer ikke på foreningers, organisationers og virksomheders forpligtelser, som de er beskrevet i gældende lovgivning, herunder fx forsamlingsforbuddet og de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. gældende bekendtgørelse på tidspunktet for genåbning.) ligesom ændringer i Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for afstandskrav i forbindelse med COVID-19 vil kunne indebære ændringer i retningslinjerne nedenfor.

I implementeringen af retningslinjerne vil der skulle tages hensyn til sektorspecifikke forskelle og behov, ligesom implementeringen vil skulle ske på en måde, hvor der samtidig bliver taget hensyn til at skabe gode rammer for arbejdsmiljøet.

Kulturministeriet lægger på denne baggrund op til følgende retningslinjer for en gradvis genåbning af indendørs idrætsaktiviteter - uanset om det foregår i forenings- eller virksomhedsregi samt idræts- og fritidsfaciliteter samt de lokaler, der huser foreninger, og lokaler, der anvendes til musik- og kultur- og billedskoler mv. aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, kulturhuse.

Generelle retningslinjer for gennemførsel af gradvis genåbning Nedenfor følger generelle tiltag, der iagttages forud for og efter genåbning:

 • Den gradvise genåbning bør håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for den enkelte og for den enkelte forening, institution, facilitet mv. som helhed.
 • Generelt ved genåbningen bør der være fokus på, at dette er en overgangssituation, hvor ekstra foranstaltninger implementeres ud over de normalt gældende anbefalinger og retningslinjer for området. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning bør iagttages af alle, og hvor et element ikke kan overholdes bør de andre intensiveres. Grundelementerne er, i prioriteret rækkefølge: 1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus. 2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter 3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer
 • Forud for genåbning skal foreninger, institutioner og idræts- og fritidsfaciliteter mv. sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Foreningens, idræts- og fritidsfacilitetens, virksomhedens, institutionens mv. ledelse skal løbende monitorere den gradvise genåbning.
 • Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for det gældende forbud mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller ligene, jf. den til enhver tid gældende forsamlingsbekendtgørelse.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Det bør i den forbindelse bemærkes, at fysisk anstrengelse er en aerosolgenererende (luftbårne dråber/partikler) aktivitet.
 • Foreninger og andre idræts- og fritidsfaciliteter kan selv - ud fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger - fastlægge særlige retningslinjer for, hvordan afstandskravet kan overholdes og kontakt minimeres i forbindelse med de konkrete aktiviteter – dog under skyldig hensyntagen til deltagernes alder. Ansvar for at sikre overholdelse af retningslinjer om afstand m.v. gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum. Dog anbefales det at holde mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fysisk anstrengelse, m.v. Det gælder ikke esport og tankesport. Ligeledes ved aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, råb, foredrag, skuespil m.v. bør holdes mindst 2 meters afstand. Desuden bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række af tilhørere, (mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem tilhørerne, Side 4 hvis disse ikke synger, fx i forbindelse med foredrag). Afstand vurderes fra næsetip til næsetip, således at det ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn.
 • I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den generelle anbefaling om 1 meters afstand (2 meter ved kraftig udånding), eller regulere afstand til andre, er det vigtigt, at foreningen/organisationen/virksomheden/institutionen overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt for både medlemmer, ansatte, frivillige og deltagere. Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag der danner en barriere mellem personerne. Fx kan aktiviteten organiseres i faste grupper med et fast antal pr. gruppe, ligesom opstilling på rækker kan begrænse ansigt-til-ansigt kontakt, samt sørge for god udluftning.
 • Jf. ovenfor kan idræt- og idrætsaktiviteter og dans med fysisk kontakt gennemføres (fx idræt hvor man har direkte berøring med andre spillere så som håndbold og basket), men der bør til gengæld være ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Indendørs idrætsfaciliteter og lokaler til brug for bevægelseshold i aftenskoleregi kan inddeles i mindre felter med afsæt i Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand. Indendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 100 personer (inkl. træner, underviser og lignende). Hvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis træningen, undervisningen mv. således kan tilrettelægges i grupper, jf. ovenfor, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere/frivillige/undervisere og i øvrigt i praksis reelt overholder forsamlingsforbuddet, vil det være muligt at afvikle flere særskilte trænings- og undervisningsforløb på en gang. Idrætsforeninger/-faciliteter og andre for- eninger bør fastlægge det for det konkrete indendørsareal. Den konkrete maksimumkapacitet for antal deltagere, herunder ift. gulvareal pr. person, jf. ovenfor, skal overholdes.
 • Eventuelle køkkener, frokoststuer eller kantiner for personale/frivillige og brugere bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved betalingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstårkødannelse.
 • Arbejdsgiverne/foreningerne opfordres til inddragelse af medarbejder/frivillige i planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.
 • Derudover forudsætter den gradvise genåbning, at den nødvendige rengøring er tilstede. Denne rengøring bør omfatte: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved Side 5 Generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og beskyttelse af medarbejdere/frivillige/medlemmer Følgende er generelle retningslinjer for alle idrætsforeninger (herunder også aftenskoler fsva. bevægelseshold), øvrige foreningsaktiviteter, samt musik- og kultur og billedskoler mv., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse og idræts- og fritidsfaciliteter på dette område:
 • For medarbejdere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området. • Det anbefales, at frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde i idrætsforeningen mv. indtil videre.
 • Der bør på hjemmeside og ved indgang være informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.
 • Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for deltagere og besøgende. Der bør være engangshåndklæder.
 • Den enkelte idrætsforening/-facilitet, organisation, virksomhed, institution, mv. bør så vidt muligt gennemgå sine arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt til det absolut nødvendige.
 • Der bør i videst mulig omfang tages særlige skridt til at undgå tætte kontakter og til at indføre ekstra sikkerhedsforanstaltninger ved sådanne kontakter (opsætning af adskillelse ved betalingspunkter, tydelige afstandsafmærkninger, adfærdsregulerende indretninger (’nudging’), ruminddelinger, afstandstape m.v.) samt brug af passende værnemidler).
 • Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
 • Den enkelte forening, institution, virksomhed mv. og idræts- og fritidsfacilitet, bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales. mange berøringer. Skraldespande bør tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Caféer, restaurationer, udlejningsenheder og lignende følger de generelle retningslinjer herfor.

Generelle retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdet og beskyttelse af medarbejdere/frivillige/medlemmer

Følgende er generelle retningslinjer for alle idrætsforeninger (herunder også aftenskoler fsva. bevægelseshold), øvrige foreningsaktiviteter, samt musik- og kultur og billedskoler mv., aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet og kulturhuse og idræts- og fritidsfaciliteter på dette område:

 • For medarbejdere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID19, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.
 • Det anbefales, at frivillige i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde i idrætsforeningen mv. indtil videre.
 • Der bør på hjemmeside og ved indgang være informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor forsigtighed ved besøg.
 • Der skal i eller ved lokaler, hvortil offentligheden har adgang, så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt for deltagere og besøgende. Der bør være engangshåndklæder.
 • Den enkelte idrætsforening/-facilitet, organisation, virksomhed, institution, mv. bør så vidt muligt gennemgå sine arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt til det absolut nødvendige.
 • Der bør i videst mulig omfang tages særlige skridt til at undgå tætte kontakter og til at indføre ekstra sikkerhedsforanstaltninger ved sådanne kontakter (opsætning af adskillelse ved betalingspunkter, tydelige afstandsafmærkninger, adfærdsregulerende indretninger (’nudging’), ruminddelinger, afstandstape m.v.) samt brug af passende værnemidler).
 • Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.
 • Den enkelte forening, institution, virksomhed mv. og idræts- og fritidsfacilitet, bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales. mange berøringer. Skraldespande bør tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt. Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Caféer, restaurationer, udlejningsenheder og lignende følger de generelle retningslinjer herfor. Side 6
 • Kontaktpunkter, der indgår i idrætsaktivitetsudøvelsen, bevægelseshold i aftenskoler mv. bør ligeledes sikres ved hyppig rengøring, tilstedeværelse af håndsprit (70-85% alkohol). Det bør nøje overvejes, hvilke kontaktpunkter der er nødvendige foreningen/organisationen/virksomheden mv. i forbindelse med åbning.
 • Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter), bade- og omklædningsfaciliteter bør rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader bør afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder/frivillig forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/frivillig skal overtage denne. Håndtering af sygdom og symptomer
 • Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. bør ikke møde på arbejde eller til aktiviteten, hvis de har symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders, frivilliges mv. arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. bør efter et sygdomsforløb først møde på arbejde/til aktiviteten igen 48 timer efter symptomer er ophørt. Der henvises i den forbindelse til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer på området.
 • Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. hvis nære kontakter – herunder familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære kontakter”.
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

Derudover supplerende retningslinjer for danseskoler

 • Pauser er tilladt, men man bør holde afstand i overensstemmelse med gældende regler om afstand.
 • Der bør ikke foretages skift af dansepartnere i pardans.
 • Der bør være 2 meter imellem dansende par.
 • Rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene bør følge de generelle retningslinjer om rengøring.

 

Yderligere information

Som virksomhed kan du også kontakte hotlinen for virksomheder på 7220 0034, der kan henvise til rette myndighed. Se også virksomhedsguiden.dk

Find Arbejdstilsynets informationsmateriale her

Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger her

Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om en generel forsvarlig indretning af arbejdspladsen på: 7012 1288.

Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0233 angående generel information om, hvordan man skal forholde dig til COVID-19.