Referat Generalforsamling 2016

Referat fra Generalforsamling
den 30. januar 2016 kl. 18.00 i Inside.


Dagsorden:
  1.   Valg af dirigent.
  2.   Valg af stemmetællere.
  3.   Formandens beretning.
  4.   Regnskabsaflæggelse.
  5.   Indkomne forslag.
  6.   Fastlæggelse af kontingent / danseafgift.
  7.   Godkendelse af budget.
  8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9.   Valg af suppleanter.
10.   Valg af revisorer og revisorsuppleant.
11.   Eventuelt.


ad 1.
Kate blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen rettidig.


ad 2.
Stemmetællere: Mette og Rie.


ad 3.
Formandens beretning:
2015 startede med en generalforsamling, hvor bestyrelsen kunne fortælle om en markant fremgang i medlemstallet.                                                                                                                                Denne fremgang er dog stagneret lidt ved opstarten på 2015/16 sæsonen. Et par stykker af danserne er startet til yoga og en har fået arbejde i udlandet, hvilket indebærer, at hverken han eller hans kone danser med mere.                                  

Vi deltog i Hankville i Hammel, hvor vi dansede 4 steder i byen, her var virkelig stor opbakning af vore medlemmer, og vi blev pænt trakteret af Handelstandsforeningen, som både gav vådt og tørt.

Derudover dansede vi søndag til Hammel Hestemarked, hvor der også var mange dansere fremmødt, og hvor teltet var pænt fyldt op med festglade mennesker, der dels var kommet for at se linedance samt høre den irske musik, der blev spillet i teltet.

Vi prøvede at se, om vi kunne nøjes med at uddele løbesedler dels ved Hanksville, men også ved Hestemarkedet for at få nye medlemmer, da vi ikke syntes, at avisannoncerne gav noget. Det fik vi et par enkelte nye medlemmer på. Så det er måske måden, vi skal gøre det på fremover.

2015 var også året, hvor vi måtte sige farvel til Carsten som danseinstruktør, da han fik et arbejde, der ikke kunne sidestilles med en fast aftale om aftnerne i vinterhalvåret. Vi takker Carsten for tiden på dansegulvet.

Vi fik kontakt til Ingrid, som har overtaget tjansen efter Carsten, og vi vil gerne sige Ingrid 1000 tak for indsatsen og tålmodigheden.
Til sidst vil Bestyrelsen gerne høre fra medlemmerne (under Evt.), om I har nogle ideer til, hvordan vi evt. kan få medlemstallet opad igen.

Formandens beretning godkendt.


ad 4.
Regnskabet godkendt.
Overskud på 1.687,91 kr.
Kasse- og bankbeholdning i alt: 16.539,56 kr.


ad 5.
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.


ad 6.
Kontingent/danseafgift uændret.


ad 7.
Budget godkendt.


ad 8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Sigrid og Hanne.
Sigrid genvalgt.
Hanne genvalgt.


ad 9.
Valg af suppleanter.
Genvalg af Käte og Rikke.


ad 10.
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Genvalg af Grete og Dorthe.
Anni genvalgt som suppleant.


ad 11.
Lidt snak om hvordan vi får fat i nye medlemmer.
Bestyrelsen skal gå i tænkeboksen.
Hestemarkedet blev nævnt med en stand.


For referat

Sigrid