Vedtægter...

Vedtægter...

Vedtægter for Little City Linedancers

 

 

 

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Little City linedancers.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) med udgangspunkt i Dans og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og fælles at deltage aktivt og engageret i det lokale samfundsliv.  

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2 Er ændret så der ikke længere betales medlems kontigent. dette er bestemt på generalforsamling d. 24 januar 2020 ( Medlemskontingent for dansere og ikke-dansere udgør 100 kr. pr. år  - 1. januar - 31.december).

Stk. 3. Indmeldelse sker ved optegning i den af kasseren førte medlemsliste. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved manglende indbetaling af kontingent til påkommende generalforsamling.
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat dansekontingent. Kontingentet opkræves forud ved sæsonstart.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af Januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag i forsamlingshuset samt mundtlig annoncering til dans.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 
  1.   Valg af stemmetæller

  2.   Valg af dirigent
  3.   Formanden beretter
  4.   Regnskabsaflæggelse
  5    Behandling af indkomne forslag
  6.   Fastsættelse af kontingent
  7.   Fastsættelse af dansekontingent
  8.   Godkendelse af budget 
  9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
11.   Eventuelt


Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2 henholdsvis 3 medlemmer. I bestyrelsen sidder også Instruktøren denne har taleret men ikke stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling eller til udmeldelse.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Den siddende bestyrelse betaler til enhver tid den ved Generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent, men fritages for at betale den danseafgift der ligeledes er fastsat ved generalforsamlingen.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31/01 2015

 

 

Dirigentens underskrift.